Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος & Διεύθυνση Σώματος Στρατιωτικών Ιερέων ΓΕΕΘΑ "Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ" (3 αποσπάσματα)

Μέρος 1

Επιλέξτε αρχείο video:
ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Διάρκεια: 1:52:18
Ημερομηνία εγγραφής:
Παραγωγή: intv.gr
Σκηνοθεσία: Γιώργος Αρβανίτης
Copyright: intv.gr

 

 

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

&

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΙΕΡΕΩΝ ΓΕΕΘΑ

 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΙΕΡΕΩΝ

 

3 – 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΘΕΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ:

 

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ

 

ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ

 

 

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο Υ

 

 

ΠΕΜΠΤΗ 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011

 

 

08.30 - 09.15

 

09.15 – 10.00

ΥΠΟΔΟΧΗ ΣΥΝΕΔΡΩΝ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑΣ -

 

ΠΡΟΣΕΥΧΗ – ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

 

· Χαι­ρε­τι­σμός-Κή­ρυ­ξη ε­νάρ­ξε­ως Συ­νε­δρί­ου α­πό τον Μακ. Αρ­χι­ε­πί­σκο­πο Α­θη­νών & πά­σης Ελ­λά­δος κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟ.

· Ε­ξο­χώ­τα­τος Υ­πουρ­γός Ε­θνι­κής Ά­μυ­νας.

· Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καισαριανής, Βύρωνος και Υμηττού κ.κ. ΔΑΝΙΗΛ, Σύνδεσμος της Εκκλησίας της Ελλάδος μετά των Ενόπλων Δυνάμεων.

· κ. Αρ­χη­γός ΓΕΕΘΑ

· Σε­βα­σμι­ώ­τα­τος Μη­τρο­πο­λί­της Ναυ­πά­κτου & Α­γί­ου Βλα­σί- ου κ.κ. ΙΕΡΟΘΕΟΣ, Πρό­ε­δρος της Ει­δι­κής Συ­νο­δι­κής Ε­πι­τρο­πής ε­πί ει­δι­κών ποι­μαν­τι­κών θε­μά­των και κα­τα­στά­σε­ων.

 

10.00 - 10.30

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ: «Ο μυ­στα­γω­γι­κός χα­ρα­κτή­ρας της α­πο­στολής των Στρα­τι­ω­τι­κών Ι­ε­ρέ­ων».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Θε­ο­φι­λέ­στα­τος Ε­πί­σκο­πος Σε­μι­α­τί­στε κ. Γε­ώρ­γιος (Pankowski). Υποστράτηγος Δι­ευ­θυν­τής Ορ­θο­δό­ξου Θρη­σκευ­τι­κής Υ­πη­ρε­σί­ας των Πο­λω­νι­κών Ε.Δ..

 

10.30-11.00

Α΄ ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΘΕΜΑ: «Ψυ­χο­λο­γι­κά και κοι­νω­νι­κά γνω­ρί­σμα­τα των στρα­τευ­μέ­νων και των στε­λε­χών των Ε­νό­πλων Δυ­νά­με­ων».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Κυ­ρια­ζής Δη­μή­τριος, Τξχος ε.α., Ψυχολόγος.

 

11.00-11.30

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

 

 

 

12.00-12.15

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

· Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Ιωάννης Ιωάννου, Δι­ευ­θυν­τής Θρη­σκευ­τι­κής Υ­πη­ρε­σί­ας ΓΕΕΦ Κύπρου.

· Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Νεκτάριος Κιούλος. Διευθυντής Θρησκευτικής Υπηρεσίας ΕΛ.ΑΣ.

 

12.15-12.45

Β΄ ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΘΕΜΑ: «Μέ­θο­δοι και τε­χνι­κές α­σκή­σε­ως μιας συγ-χρό­νου Ποι­μαν­τι­κής Δι­α­κο­νί­ας στο Στρά­τευ­μα».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αι­δε­σι­μο­λο­γι­ώ­τα­τος Πρω­το­πρε­σβύ­τε­ρος Παν­τε­λε­ή-μων Χα­νό­γλου, Τξχος ε.α..

 

12.45-13.30

ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Δύο ο­μά­δες ερ­γα­σί­ας υ­πό έ­να συν­τονι­στή)

 

13.30-13.50

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011

 

07.30-10.00

ΟΡΘΡΟΣ – ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (Ι­ε­ρός Κα­θε­δρι­κός Να­ός Ε.Δ. «Πα­να­γί­α η Παν­τά­νασ­σα»)

 

10.00-10.45

Με­τά­βα­ση στο χώ­ρο του Συ­νε­δρί­ου (Πο­λε­μι­κό Μου­σεί­ο Α­θη­νών).

 

10.45-11.15

Γ΄ ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΘΕΜΑ: «Παι­δα­γω­γι­κές αρ­χές α­σκή­σε­ως του πνευ- μα­τι­κού έρ­γου των Στρα­τι­ω­τι­κών Ι­ε­ρέ­ων σή­με­ρα».

 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Κα­ρι­ώ­το­γλου Α­λέ­ξαν­δρος, Δρ. Θε­ο­λο­γί­ας.

 

11.15-11.45

Δ΄ ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΘΕΜΑ: «Η προ­σω­πι­κό­τη­τα του Στρα­τι­ω­τι­κού Ι­ε­ρέ­α ως πα­ρά­γον­τος ε­πι­τυ­χί­ας του έρ­γου του σή­με­ρα».

 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αι­δε­σι­μο­λο­γι­ώ­τα­τος Πρω­το­πρε­σβύ­τε­ρος Νι­κό­λα­ος Γουρ­δού­πης, Δι­ευ­θυν­τής Σώ­μα­τος Στρα­τι­ω­τι­κών Ι­ε­ρέ­ων.

 

 

 

 

 

 

12.15-13.00

ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

13.00-13.30

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

13.30-13.45

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

 

13.45

ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΙΜΗΤΙΚΗΣ ΠΛΑΚΕΤΑΣ Υ­πουρ­γεί­ου Ε­θνι­κής Ά­μυ­νας στον Θε­ο­φι­λέ­στα­το Ε­πί­σκο­πο Σε­μι­α­τί­στε κ. Γε­ώρ­γιο.

 

 

 

15.00

ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

 

Μοιραστείτε αυτό το βίντεο

Αφήστε το σχόλιό σας

Δεν έχετε συνδεθεί ακόμα. Μπορείτε να συνδεθείτε και μέσω :